Now showing items 1-1 of 1

    • MethylPurify: tumor purity deconvolution and differential methylation detection from single tumor DNA methylomes 

      Zheng, Xiaoqi; Zhao, Qian; Wu, Hua-Jun; Li, Wei; Wang, Haiyun; Meyer, Clifford A; Qin, Qian Alvin; Xu, Han; Zang, Chongzhi; Jiang, Peng; Li, Fuqiang; Hou, Yong; He, Jianxing; Wang, Jun; Zhang, Peng; Zhang, Yong; Liu, Xiaole Shirley (BioMed Central, 2014)
      We propose a statistical algorithm MethylPurify that uses regions with bisulfite reads showing discordant methylation levels to infer tumor purity from tumor samples alone. MethylPurify can identify differentially methylated ...