Now showing items 1-1 of 1

    • Genome sequencing analysis identifies Epstein–Barr virus subtypes associated with high risk of nasopharyngeal carcinoma 

      Xu, Miao; Yao, Youyuan; Chen, Hui; Zhang, Shanshan; Cao, Su-Mei; Zhang, Zhe; Luo, Bing; Liu, Zhiwei; Li, Zilin; Xiang, Tong; He, Guiping; Feng, Qi-Sheng; Chen, Li-Zhen; Guo, Xiang; Jia, Wei-Hua; Chen, Ming-Yuan; Zhang, Xiao; Xie, Shang-Hang; Peng, Roujun; Chang, Ellen T.; Pedergnana, Vincent; Feng, Lin; Bei, Jin-Xin; Xu, Rui-Hua; Zeng, Mu-Sheng; Ye, Weimin; Adami, Hans-Olov; Lin, Xihong; Zhai, Weiwei; Zeng, Yi-Xin; Liu, Jianjun (Springer Science and Business Media LLC, 2019-06-17)
      Epstein-Barr virus (EBV) infection is ubiquitous worldwide and associated with multiple cancers including nasopharyngeal carcinoma (NPC). The role of EBV viral genomic variation in NPC development and its striking endemicity ...