Now showing items 1-1 of 1

    • A Highly Stretchable, Transparent, and Conductive Polymer 

      Wang, Yue; Zhu, Chenxin; Pfattner, Raphael; Yan, Hongping; Jin, Lihua; Chen, Shucheng; Molina-Lopez, Francisco; Lissel, Franziska; Liu, Jia; Rabiah, Noelle I.; Chen, Zheng; Chung, Jong Won; Linder, Christian; Toney, Michael F.; Murmann, Boris; Bao, Zhenan; Toney, Michael (American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2017-03)